Søk om midler

Rettningslinjer for søknad og søknadsskjema

Søk om midler

Rettningslinjer for søknad og søknadsskjema

UMT-midler - tildelingskriterier

«Å ta i bruk den ressurs som barn og ungdom representerer»
«Stimulere til medvirkning med og deltakelse for barn og ungdom»
 1. Barn og unge selv må være hovedaktører i tiltaket eller prosjektet. Dette må dokumenteres dersom det er voksne som søker, bl.a. ved at søknaden også er underskrevet av representant for barn og unge. Tiltaket/prosjektet må ha en rusfri profil. Person over 18 år eller organisasjon må stå som ansvarlig for tildelte midler. 
 1. Kommunale virksomheter som skoler og barnehager kan ikke stå som søker. 
 1. Tiltak iverksatt av kommersielle aktører der hovedformålet er fortjeneste for vedkommede aktør, er ikke støtteberettiget selv om det er høy grad av barn- og ungdomsmedvirkning.
 1. Søknaden må inneholde følgende opplysninger:
  1. Budsjett som også inneholder opplysninger om egenandel. Man kan ikke påregne at UMT-midlene kan fullfinansiere tiltak/prosjekt.
  2. Hvordan, og i hvilken grad barn og unge er involvert.
  3. Navn på økonomisk ansvarlig
  4. Post- og event. e-postadresse, telefonnummer og kontonummer til evt.  utbetaling.
 1. UMT til spesielt prioritere: 
  1. Utdanningsmesse for overgangen grunnskole – vgs, hvor også bedriftene i Midt- Troms inviteres til å delta, slik at de får presentert sine behov for arbeidskraft.
  2. Søknadsmidler hvor ungdom mellom 13-18 år, kan søke om gründerstøtte maks 10 000,- pr tiltak/ prosjekt.
  3. Arrangementsstøtte til lokale ungdomsråd som legger til rette for arrangementer for ungdom i Midt- Troms.
  4. Styrking av UMT – opplæring / studietur til ungdomsråd som fungerer godt.
  5. Transportstøtte til arrangementer for barn og ungdom i Midt- Troms.
  6. Belønning til de kommunene som har høyest møtedeltakelse på UMT, hvor det gis eks 10 000,- til den kommunen som over tid har hatt høyst deltakelse, og at pengene deretter disponeres av ungdomsrådet lokalt.
 2. Søknadene behandles fortløpende av UMT i rådets ordinære møter.
 3. Søknadsfrist: Må være mottatt minimum én uke før møte i URMT
 4. Innvilgede søknader må innen 6 måneder rapportere bruken av midler. 

 

(enten via skriftlig rapport og bilder, eller via video).

Vedtatt i møte i UMT 10.04.19

Søknadsskjema