Tilskudd til friluftsformål

Kommuner og frivillige lag og foreninger har en rekke muligheter for å søke om midler for tilrettelegging og aktivitet.

Det er mange tilskuddsordninger innen friluftsliv og fysisk aktivitet som kommuner, frivillige lag og foreninger og andre kan søke på.  Midt-Troms friluftsråd har utarbeidet en  oversikt som viser hvilke typer ordning det er mulig å søke om midler til, hvem som kan søke, hva det kan søkes midler til og søkndasfrist. Det er også mulig at den enkelte kommune kan ha støtte fra legat, stiftelser eller kommunale tilskudd. Det er ulik søknadsfrist for de enkelte tilskuddsordningene. Trykk her for å få oversikten.

Troms fylkeskommune har oversikt over tilskudd til folkehelse, friluftsliv og idrett her.

Ta kontakt med Midt- Troms friluftsråd for ytterligere spørsmål.

Lykke til!