2015-09, Regionrådet

Siste møte i regionrådet for gjeldene ordfører periode

Offensiv avslutning for Regionrådet.

«Regionrådet står helt samlet om store utviklingsoppgaver for regionen vår, Et offensivt regionråd legger nå veldig godt til rette for at de nyvalgte kan være i oppfølging allerede fra sitt første møte den 2.november.» , sier regionrådets leder, ordfører Paul Dahlø

Mandag hadde ordførerne sitt siste møte i denne valgperioden, denne gangen i Gryllefjord. «Regionrådet har hele perioden vært et godt arbeidskollegium som har stått samlet om mange viktige utviklingsoppgaver for regionen. Det dreier seg ofte om saker som avgjøres på fylkestinget, i statlige etater, eller i storting og regjering. Slike saker kan en aldri vinne aleine, og det er regionen som blir vinner!»

 

Nærpolitireformen var første tema i møtet. Regionrådet har støttet Lensmann Arnold Nilsens håndtering av oppbyggingen av et nytt lensmannskontor. Det har gitt mer synlig politi, og alltid politifolk i aktiv tjeneste. Arnold Nilsen orienterte om status, og regionrådet følger nå opp for at lensmannskontorene i regionen skal få tilstrekkelige kompetanseressurser.

Samferdsel har hele tiden vært viktig tema, med den såkalte Midt-Troms pakken. Nå er det viktig å fortsatt følge denne saken videre inn i de planer som skal legges i fylkeskommunen og på sentralt nivå. Til første møtet i det nye rådet inviterer derfor regionrådet fylkesråd for samferdsel, uansett hvem det måtte være etter fylkestingets konstituering etter valget. «Det er utrolig viktig at vi kan gjøre bindende avtaler om plansamarbeid framover».  Det samme gjelder de kollektivanbudene som skal rulleres i den neste fireårsperioden. Forarbeidet starter ganske snart, og også en representant for Troms Fylkestrafikk inviteres til første møtet i det nye rådet.

Kraftlinjer er en viktig del av infrastrukturen i regionen. Når sjømatindustri og annen industri stadig vokser er det veldig viktig at Troms Kraft klarer å henge med. Dette vil regioonrådet være en pådriver for. Regionrådet inviterer derfor konsernsjef Semming Semmingsen til desembermøtet for å samtale om hvordan vi i fellesskap kan legge til rette for utvikling.

Kommunereformen har vært sak som har stått på dagsorden lenge. Nå er utredningen lagt på bordet, og oppdraget anses for fullført.  Regionrådet kan være en tilrettelegger for de felles nabosamtalene som flere kommuner har vedtatt skal gjennomføres.  Men det blir opp til kommunene om slik koordinering skal skje. Derfor settes også det spørsmålet på dagsorden i novembermøtet.

Innflyttere må føle seg velkommen og integrert i regionen. Ting tyder på at vår «selfie» ikke samsvarer helt med de opplevelser tilflytterne har.  Prosjektleder Katja Strand og Masterstudent Maiken Granberg inviteres derfor til møtet for jul, slik at også denne saken følges opp med en debatt i det nye ordførerkollegiet.

Forsvar er og blir en meget viktig sak for regionen, og nå venter vi på Forsvarssjefens fagmilitære råd før neste trinn i oppfølgingen. Vi har planene klar.

Dette er bare noen eksempler på offensiv samhandling mellom ordførerne i regionen, og temaer som ble fulgt opp videre i det siste møtet.

  • «Jeg er veldig takknemlig for å ha fått være en del av ei så positiv samarbeidsgruppe, og for å hatt gleden av å lede dette kollegiet i fire år.  Det har også vært en stor styrke for mitt ordføreroppdrag i egen kommune. Jeg håper de valgte kommunerepresentantene i alle åtte kommunene ser hvor viktig det er å stå samlet i viktig utviklingssaker. Berører det en kommune, så berører det alle! Jeg ønsker det nye Regionrådet som konstitueres den 2.november lykke til med et fortsatt godt samarbeid ! «