PPT Midt-Troms

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) Midt-Troms yter sine tjenester til følgende kommuner: Berg, Sørreisa, Torsken, Tranøy og Lenvik, samt Troms fylkeskommune.PPT har kontor på Finnsnes i Lenvik kommune.

PPT er en kommunal tjeneste med hjemmel i Opplæringsloven. Tjenesten har ansvar for barn, unge og voksne med rett til opplæring. Tjenesten skal i sitt arbeid ha fokus på barn og unges behov for gode utviklingsbetingelser i barnehage og skole, og har særlig ansvar for å hjelpe skoler og barnhager med å legge til rette for barn med spesielle behov.

Den har også ansvar for voksne med rett til grunnskoleopplæring.

PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjøres ved vurdering av behov for spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder og elever i grunnskolen, og for voksne med rett til opplæring. Aktuelle problemstillinger kan være:

 • forsinket utvikling
 • sansehemming
 • forsinket språkutvikling
 • uttalevansker
 • samspillsvansker
 • lese- og skrivevansker
 • andre fagvansker
 • lærevansker
Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet når det er behov for å vurdere:
 • fremskutt eller utsatt skolestart
 • helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten 
 • behov for tegnspråkopplæring 
 • behov for punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
 • sakkyndig vurdering ved søknad om inntak på utdanningsprogram
 • videregående skole på særskilt grunnlag
Vår målgruppe er barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Les mer  her.