LØKTA; Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og omsorgstjenestene i Midt-Troms

LØKTA er et resultat fra DMS-prosjektet i Midt-Troms og ble en etablert interkommunal enhet i 2008 med fast ansatt daglig leder i 100 % stilling. Den er vedtatt administrativt og politisk av ledelsen i alle de 8 kommunene i Midt-Troms; Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

NYTT: 

LØKTA har sammen med Midt-Troms kommunene forberedt regionen til å møte samhandlingsreformen som trådte i kraft 1.1.2012. Arbeidet var organisert i prosjektform, og her kan du laste ned: 

LØKTAs oppgaver og funksjoner:

Benevnelsen LØKTA er symbolsk riktig i fht funksjon. Enheten skal initiere, støtte, vise vei, koordinere og samordne, men ikke ta over kvalitetsutviklingsarbeidet til kommunene. LØKTA skal heller ikke ta over kompetanse- og utdanningstiltakene i regi av videregående skoler, høgskole/universitet, lokale studiesenter og andre utdanningsaktører. Men den kan være den aktøren som kartlegger og melder inn behov, initierer til en sterkere dialog mellom utdanningsaktørene og den kommunale helse- og omsorgssektoren. M.a.o. være en aktiv bestiller av tiltak og tilbud, på vegne av kommunene.

Arbeidsoppgavene til LØKTA vil konkret være knytta til informasjonsvirksomhet (opplysning, rådgivning og veiledning) på helse-og sosialområdet, bistand eller formidling av bistand til plan og utviklingsarbeid samt nettverksbygging og interkommunale prosjekter/konkrete samarbeidstiltak. Videre skal LØKTA initiere til forskning og utvikling på feltet og bidra til utvikling av samhandlingskultur.

Hvem er LØKTA til for?

Enheten skal også være et redskap og en støttespiller i planlegging og utføring av kvalitetsutviklingsarbeid på helse-og sosialområdet, for følgende målgrupper:  

  • Den enkelte kommune i Midt-Troms, herunder helse- og omsorgsrelaterte virksomheter og resultatenheter, helse og sosialadministrasjon, politisk og administrativ ledelse.
  • Helse- og omsorgspersonell i Midt-Troms som arbeider i eller på oppdrag fra den kommunale helse-og sosialtjenesten eller i den desentraliserte spesialisthelsetjenesten
  • Pasienter og tjenestemottakere av helse og sosialtjenester i Midt-Troms samt pårørende og brukerorganisasjoner.

LØKTA skal for øvrig samarbeide med helseforetak, andre deler av helse og sosialforvaltningen, kompetanse og utviklingsaktører samt frivillige organisasjoner, fagorganisasjoner og arbeidstaker/arbeidsgiverorganisasjoner. 
 

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Kunnskapsparken Finnsnes, 9300 Finnsnes

Postadresse: LØKTA Postboks 46 9305 Finnsnes Telefon:

Daglig leder Lena Røsæg Olsen, mob. 488 46 671

E-mail: lena.rosag.olsen@midt-troms.no